شما همواره در ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته میتوانید با ثبت تیکت از پیشتیبانی ۲۴ ساعته سایت استفاده نمایید .